Reincarnation là gì

Reincarnation là gì

If a dead person or animal is reincarnated as someone or something else, their spirit returns to life in that person or animal.

Bạn đang xem: Reincarnation là gì

If something is reincarnated, it appears in a different form, especially after it has disappeared for a period of time:
Compared to the old model, the reincarnated Mini Cooper has a more powerful engine and looks more streamlined.

Xem thêm: Note Là Gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên chobball.vn chobball.vn hoặc của chobball.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
The government even encouraged the people to believe that the souls of downed warriors were reincarnated in the blossoms.
Being a genius among his tribe he mastered the forbidden art of reincarnation, so every time he would die he would be reincarnated.
In the hospital, doctors fail to resuscitate her while a child is born in the next room, implying she has been reincarnated.
He finds dozens similar to him, some immortal, mortal, or reincarnated, but all special and looking for a home.
Among a few kabbalists, it was posited that some human souls could end up being reincarnated into non-human bodies.
However, he is soon reincarnated in a new form to fulfill his role as a guardian, as the portal is being opened by another force.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của chobball.vn chobball.vn vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Thuê Bao Trả Sau Là Gì, Tại Sao Nên Dùng Sim Trả Sau

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chobball.vn English chobball.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.