Thuế môn bài tiếng anh là gì

Thuế môn bài tiếng anh là gì

Thuế môn bài là một loại sắc thuế trực thu, theo đó là định ngạch tác động vào giấy phép kinh doanh và đối tượng phải chịu khoản lệ phí này bao gồm hộ kinh doanh và các doanh nghiệp

Thuế môn bài tiếng Anh được định nghĩa như sau:License tax is a direct tax, where by the quotas impact on the business license and the subjects subject to this fee include business households and businesses.

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiểu mục thuế môn bài Subscription tax license Tờ khai thuế môn bài License tax return Tài khoản thuế môn bài License tax account Miễn thuế môn bài 2020 License tax exemption 2020 Tiểu mục nộp thuế môn bài 2020 Sub-section license tax 2020 Lệ phí môn bài License fees Tư vấn pháp luật thuế môn bài Consulting legal tax license Bậc thuế môn bài License tax level Chi cục thuế Tax department Mẫu số 01/MBAI tờ khai thuế môn bài Form No. 01 / MBAI license tax return Miễn lệ phí môn bài License fee waiver Hạch toán thuế môn bài License tax accounting Quy định về thuế môn bài License tax Thuế trực thu Direct tax
Tiếng Việt Tiếng Anh Các mức đóng thuế môn bài 2020 mới nhất The latest 2020 license tax rates Cách nộp thuế môn bài How to pay license tax Nộp thuế môn bài ở đâu? Where to pay license tax? Thuế môn bài hay lệ phí môn bài theo quy định mới nhất License tax or license fee according to the latest regulations Lệ phí môn bài là gì? Tại sao phải đóng? Số tiền phải đóng What is license fee? Why close? Amount to pay Đóng thuế môn bài 2 lần Paying license tax 2 times Cách hạch toán thuế môn How to calculate subject tax Thời hạn nộp thuế môn bài License tax payment deadline Thuế môn bài và một số điểm cần lưu ý về thuế môn bài License tax and some points to note about license tax Mức đóng thuế môn bài 2020 – cách nộp lệ phí môn bài License tax payment 2020 – how to pay license fees Xác định mức của thế tháng, thuế môn bài thế nào? Determine the level of the month, how license tax? Từ a – z các mức thuế môn bài 2020 và mã chương nộp tiền From a – z license tax rates 2020 and payment code chapter Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập mới Waiver of license fees for the first year of establishment Một số thay đổi trong quy định về lệ phí môn bài Some changes in regulations on license fees Thuế môn bài là gì? What is excise tax? Giải pháp phương pháp hạch toán thuế môn bài chuẩn nhất The most standard method of accounting license tax Khi đổi giấy phép kinh doanh thì phải nộp thuế môn bài như thế nào? How to pay license tax when changing business license? Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm qua mạng Instructions on how to declare license tax online Thuế môn bài có áp dụng cho văn phòng đại diện không? Does the excise tax apply to representative offices? Thời hạn kê khai, nộp thuế và nơi nộp tờ khai thuế môn bài Deadline for tax declaration and payment and place of license tax return Mức phạt chậm nộp thuế môn bài 2020 Penalty for late payment of license tax 2020 Hộ kinh doanh nộp thuế môn bài bao nhiêu? Business license tax how much?

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.