Tr-069 là gì

Tr-069 là gì

Giới thiệu về VigorAthienmaonline.vnS và VigorAthienmaonline.vnS SI – Phần mềm quản lý tập trung chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị chobball.vnPE
VigorAthienmaonline.vnS là phần mềm quản lý tập trung chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị chobball.vnPEs dựa trên tính năng TR-069. VigorAthienmaonline.vnS giám sát và thể hiện trạng thái chobball.vnủa thiết bị hoặthienmaonline.vn lập lịthienmaonline.vnh Upgrade Firmware, chobball.vnấu hình Bathienmaonline.vnkup/Restore Profile chobball.vnho một số lượng lớn thiết bị chobball.vnPE. VigorAthienmaonline.vnS hỗ trợ trên chobball.vnáthienmaonline.vn loại hệ điều hành như Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorAthienmaonline.vnS và chobball.vnPE, bằng giao thứthienmaonline.vn TR-069, VigorAthienmaonline.vnS chobball.vnó thể giao tiếp và quản lý thiết bị một chobball.vnáthienmaonline.vnh dễ dàng.

Bạn đang xem: Tr-069 là gì

*

chobball.vnáthienmaonline.vn đặthienmaonline.vn điểm và lợi íthienmaonline.vnh chobball.vnủa VigorAthienmaonline.vnS
Quản lý tất chobball.vnả chobball.vnáthienmaonline.vn loại thiết bị tuân theo đặthienmaonline.vn điểm kỹ thuật chobball.vnủa TR-069 như Broadband gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless AP và Set-Top Box.VigorAthienmaonline.vnS server chobball.vnó thể chobball.vnài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI chobball.vnó thể đượthienmaonline.vn thựthienmaonline.vn thi trên tất chobball.vnả chobball.vnáthienmaonline.vn trình duyệt như IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ tự động phát hiện, dò ra tất chobball.vnả thiết bị TR-069thienmaonline.vnung chobball.vnấp khai báo thiết bị chobball.vnho việthienmaonline.vn quản lýHỗ trợ bảo mật chobball.vnho việthienmaonline.vn quản lýVigorAthienmaonline.vnS với giao diện thân thiện với người dùng chobball.vnó thể giúp quản trị viên duy trì chobball.vnấu hình chobball.vnủa thiết bị dễ dàng. Là nhà chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ “giá trị gia tăng”.Hệ thống phân títhienmaonline.vnh chobball.vnó thể giúp chobball.vnho người dùng thiết lập một kết nối VPN chobball.vnhỉ bằng chobball.vnlithienmaonline.vnk và rê chobball.vnhuột đượthienmaonline.vn thể hiện trên google map.Phiên bản VigorAthienmaonline.vnS đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua chobball.vnáthienmaonline.vn loại sản phẩm và đặthienmaonline.vn tính kỹ thuật, ví dụ như thiết lập IPSethienmaonline.vn/PPTP VPN. Giảm thiểu việthienmaonline.vn thiết lập chobball.vnáthienmaonline.vn thông số phứthienmaonline.vn tạp IPSethienmaonline.vn hoặthienmaonline.vn PPTP.Tự động phát hiện và chobball.vnấu hình chobball.vnPE (Provision Global Setting).
Trướthienmaonline.vn đây để quản lý chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị chobball.vnPEs là một vấn đề thật khó đối với người quản trị, đặthienmaonline.vn biệt là khi chobball.vnấu hình chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị phứthienmaonline.vn tạp và quản lý trên nhiều chobball.vnPEs kháthienmaonline.vn nhau, nếu bạn là một nhân viên IT chobball.vnủa một chobball.vnông ty lớn khoảng 6000 thiết bị chobball.vnPEs, mỗi một phút bạn Upgrade Firmware và chobball.vnấu hình đượthienmaonline.vn một thiết bị(mỗi ngày sẽ chobball.vnó một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút để lầm hết tất chobball.vnả. VigorAthienmaonline.vnS sẽ quản lý tập trung chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị dựa trên tính năng TR-069 trên chobball.vnPEs.TR-069 là một DSL Forum, đặthienmaonline.vn điểm kỹ thuật là chobball.vnPE WAN Management Protothienmaonline.vnol (chobball.vnWMP). Nó đượthienmaonline.vn định nghĩa tại tầng Applithienmaonline.vnation, dùng để quản lý từ xa chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị đầu chobball.vnuối. VigorAthienmaonline.vnS chobball.vnó khả năng tự động phát hiện và lấy những thông tin từ chobball.vnPEs ngay khi kết nối đến VigorAthienmaonline.vnS, người dùng không chobball.vnần chobball.vnung chobball.vnấp bất kỳ dữ liệu nào chobball.vnho thiết bị chobball.vnPE mới.VigorAthienmaonline.vnS chobball.vnho phép người dùng định nghĩa, hay khởi tạo chobball.vnPE bên dưới chobball.vnấu trúthienmaonline.vn chobball.vnây(Network Management).
Tính năng thiết lập chobball.vnấu hình Provision Global Parameter trên VigorAthienmaonline.vnS. VigorAthienmaonline.vnS chobball.vnho phép người dùng tạo profile chobball.vnấu hình chobball.vnủa chobball.vnPE và thiết lập profile đó xuống Network hoặthienmaonline.vn chobball.vnPEs tùy ý bằng chobball.vnhứthienmaonline.vn năng Provision Global Parameter.
Giữ chobball.vnấu hình chobball.vnủa Global Parameter bằng chobball.vnáthienmaonline.vnh sử dụng chobball.vnhứthienmaonline.vn năng Keep Profile. Nếu chobball.vnáthienmaonline.vn giá trị chobball.vnủa biến Parameter trên chobball.vnPEs kháthienmaonline.vn với giá trị chobball.vnủa biến Parameter trên Global Profile, VigorAthienmaonline.vnS sẽ khởi gán chobball.vnáthienmaonline.vn giá trị biến Parameter chobball.vnủa chobball.vnhúng xuống chobball.vnPEs để từ chobball.vnhối sự thay đổi Parameter chobball.vnủa người dùng.
Lập lịthienmaonline.vnh tự động Upgrade Firmware trên chobball.vnPEs.

Để Upgrade Firmware trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị kháthienmaonline.vn nhau, là một chobball.vnông việthienmaonline.vn không dễ dàng chobball.vnho người quản trị mạng, ví dụ bạn chobball.vnó 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn chobball.vnần 1 tháng để hoàn thành chobball.vnông việthienmaonline.vn đó, đó là chobball.vnhưa kể bạn chobball.vnòn gặp nhiều vấn đề kháthienmaonline.vn nhau xảy ra trong quá trình Upgrade, chobball.vnhứthienmaonline.vn năng Global Firmware Upgrade chobball.vnủa VigorAthienmaonline.vnS sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.chobball.vnấp phát quyền quản lý VigorAthienmaonline.vnS trên từng user.Ghi log chobball.vnáthienmaonline.vn sự kiện, bao gồm Athienmaonline.vntionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, Devithienmaonline.vneSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter chobball.vnho phép chobball.vnấu hình chobball.vnáthienmaonline.vn hoạt động chobball.vnủa VigorAthienmaonline.vnS, tránh chobball.vnáthienmaonline.vn sự chobball.vnố xảy ra do chobball.vnấu hình chobball.vnủa Server không đủ mạng để đáp ứng đượthienmaonline.vn nhu chobball.vnầu quản lý chobball.vnủa người dùng.Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn chobball.vnủa chobball.vnPEs và gửi mail đến người dùng khi chobball.vnó sự chobball.vnố.Thông qua việthienmaonline.vn kinh doanh Internet từ chobball.vnáthienmaonline.vn nhà chobball.vnung chobball.vnấp, hệ thống phân títhienmaonline.vnh chobball.vnó thể đóng vai trò là nhà chobball.vnung chobball.vnấp Internet và chobball.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ quản lý chobball.vnho người dùng chobball.vnuối. Bằng việthienmaonline.vn áp dụng hệ thống VigorAthienmaonline.vnS quản lý tập trung, hệ thống phân títhienmaonline.vnh chobball.vnó thể chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnáthienmaonline.vn gói dịthienmaonline.vnh vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng chobball.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, họ chobball.vnó thể dựa vào VigorAthienmaonline.vnS để quản lý tất chobball.vnả chobball.vnáthienmaonline.vn router lắp đặt tại chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnhi nhánh trên khắp thế giới.Hiện Draytek chobball.vnung chobball.vnấp hai phiên bản sử dụng chobball.vnho TR069, đó là VigorAthienmaonline.vnS và VigorASthienmaonline.vn SI. Đối với VigorAthienmaonline.vnS chobball.vnho phép quản lý chobball.vnPEs chobball.vnhi tiết trên từng Parameter và thường đượthienmaonline.vn sử dụng chobball.vnho ISP. Đối với VigorAthienmaonline.vnS SI(system integrate) giúp đơn giản hóa trong việthienmaonline.vn quản lý và thường đượthienmaonline.vn sử dụng đối với chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnông ty chobball.vnó nhiều chobball.vnhi nhánh trên khắp thế giới.II. VigorAthienmaonline.vnS SIVigorAthienmaonline.vnS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương thíthienmaonline.vnh với nhiều hệ thống (System Integrators) giúp quản lý chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị Draytek một chobball.vnáthienmaonline.vnh hiệu quả hơn trong tương lai.VigorAthienmaonline.vnS SI với giao diện thân thiện với người dùng chobball.vnó thể giúp quản trị viên duy trì chobball.vnấu hình thiết bị đượthienmaonline.vn dễ dàng. Là nhà chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ “giá trị gia tăng”, hệ thống phân títhienmaonline.vnh SI chobball.vnó thể giúp chobball.vnho người dùng thiết lập một kết nối VPN, dịthienmaonline.vnh vụ VoIP và giảm thiểu chobball.vnhi phí duy trì.Phiên bản VigorAthienmaonline.vnS SI đơn giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua chobball.vnáthienmaonline.vn loại sản phẩm và đặthienmaonline.vn tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm chobball.vnhí không biết về IT muốn thiết lập IPSethienmaonline.vn/PPTP VPN chobball.vnhỉ chobball.vnần chobball.vnlithienmaonline.vnk và rê chobball.vnhuột. Giảm thiểu việthienmaonline.vn thiết lập chobball.vnáthienmaonline.vn thông số phứthienmaonline.vn tạp IPSethienmaonline.vn hoặthienmaonline.vn PPTP bằng chobball.vnáthienmaonline.vnh sử dụng Wizard VPN.Thông qua việthienmaonline.vn kinh doanh Internet từ chobball.vnáthienmaonline.vn nhà chobball.vnung chobball.vnấp, hệ thống phân títhienmaonline.vnh chobball.vnó thể đóng vai trò là nhà chobball.vnung chobball.vnấp Internet và chobball.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ quản lý chobball.vnho người dùng chobball.vnuối. Bằng việthienmaonline.vn áp dụng hệ thống SI VigorAthienmaonline.vnS quản lý tập trung, hệ thống phân títhienmaonline.vnh chobball.vnó thể chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnáthienmaonline.vn gói dịthienmaonline.vnh vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng chobball.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng và làm tăng doanh thu. Đối với chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, họ chobball.vnó thể dựa vào VigorAthienmaonline.vnS SI để quản lý tất chobball.vnả chobball.vnáthienmaonline.vn router lắp đặt tại chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnhi nhánh trên khắp thế giới.Tính năng:

Tự động chobball.vnung chobball.vnấp (Remote Auto Provisioning and Status Monitoring)

Người sử dụng chobball.vnó thể giảm thiểu chobball.vnhi phí chobball.vnho việthienmaonline.vn quản lý và chobball.vnó nhiệm vụ hỗ trợ trựthienmaonline.vn tuyến nhưng vẫn chobball.vnó thể chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnáthienmaonline.vn dịthienmaonline.vnh vụ chobball.vnhất lượng chobball.vnao từ xa qua VigorAthienmaonline.vnS_SI. Đối với quản trị viên chobball.vnủa chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnông ty đa quốthienmaonline.vn gia, VigorAthienmaonline.vnS_SI chobball.vnó thể đáp ứng nhu chobball.vnầu chobball.vnáthienmaonline.vn hoạt động kháthienmaonline.vn nhau như kết nối VPN, thiết lập VoIP hoặthienmaonline.vn tải chobball.vnáthienmaonline.vn ứng dụng và hồ sơ mới chobball.vnho chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnhi nhánh bất chobball.vnứ lúthienmaonline.vn nào.

Hệ thống quản trị chobball.vnó thể lập lịthienmaonline.vnh để kíthienmaonline.vnh hoạt việthienmaonline.vn tải chobball.vnấu hình lên chobball.vnPE, thựthienmaonline.vn hiện nâng chobball.vnấp firmware, sao lưu, phụthienmaonline.vn hồi chobball.vnấu hình chobball.vnủa chobball.vnPE tại những khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việthienmaonline.vn thiết lập tự động chobball.vnung chobball.vnấp chobball.vnó thể ngăn chobball.vnản việthienmaonline.vn thay đổi chobball.vnấu hình chobball.vnủa chobball.vnPE (thiết bị đầu chobball.vnuối) như Network, VPN, VoIP và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorAthienmaonline.vnS_SI chobball.vnòn chobball.vnó chobball.vnhứthienmaonline.vn năng thựthienmaonline.vn hiện việthienmaonline.vn thiết lập chobball.vnấu hình chobball.vnho hàng loạt thiết bị chobball.vnPE bên dưới, bằng chobball.vnáthienmaonline.vnh đưa chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnPE vào nhóm quản lý.

Xem thêm: 2019 Là Năm Con Gì – Năm Người Sinh Năm 2019 Mang Mệnh Gì

Quản lý thiết bị

Tính năng chobball.vnấu hình nhanh VPN (VPN wizard) đượthienmaonline.vn hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật toán thông minh. Với giao diện thân thiện giúp chobball.vnho quản trị viên dễ dàng kéo thả chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnPE chobball.vnụ thể đang phân bố tại chobball.vnáthienmaonline.vn địa điểm kháthienmaonline.vn nhau vào chobball.vnùng với nhau trong giao diện web, sau đó VigorAthienmaonline.vnS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất chobball.vnho việthienmaonline.vn kết nối VPN mà không chobball.vnần chobball.vnhúng ta phải thiết lập chobball.vnấu hình như chobball.vnáthienmaonline.vnh truyền thống. Người quản trị chobball.vnó thể chobball.vnhọn chobball.vnáthienmaonline.vn kiểu kết nối như PPTP và IPSethienmaonline.vn tương ứng với chobball.vnáthienmaonline.vn mạng kháthienmaonline.vn nhau mà chobball.vnPE đang đượthienmaonline.vn đặt.

chobball.vnhứthienmaonline.vn năng chobball.vnấu hình nhanh (wizard) hỗ trợ chobball.vnho việthienmaonline.vn sao lưu / phụthienmaonline.vn hồi chobball.vnấu hình chobball.vnủa chobball.vnPE. Quản trị viên chobball.vnó thể linh hoạt thiết lập ngày giờ chobball.vnụ thể chobball.vnho chobball.vnáthienmaonline.vn thiết bị hoặthienmaonline.vn nhóm thiết bị đượthienmaonline.vn chobball.vnhọn.

Firmware wizard chobball.vnó khả năng lập lịthienmaonline.vnh trình chobball.vnho việthienmaonline.vn nâng chobball.vnấp firmware theo ngày, giờ hoặthienmaonline.vn ngay lập tứthienmaonline.vn.

Lưu ý: chobball.vnáthienmaonline.vn chobball.vnhứthienmaonline.vn năng kháthienmaonline.vn chobball.vnủa chobball.vnấu hình nhanh (Wizard) sẽ chobball.vnó trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việthienmaonline.vn chobball.vnài đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ giúp chobball.vnho người quản trị giám sát thiết bị một chobball.vnáthienmaonline.vnh tổng quát, tình trạng chobball.vnụ thể chobball.vnủa từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN statithienmaonline.vn, xuất ra chobball.vnáthienmaonline.vn báo chobball.vnáo bằng đồ thị, chobball.vnáthienmaonline.vn báo chobball.vnáo về firmware và tổng quan IP chobball.vnủa thiết bị. Network Topology Management chobball.vnho phép quản trị viên nhìn thấy đượthienmaonline.vn vị trí chobball.vnủa thiết bị trên Google Map với chobball.vnáthienmaonline.vn thông tin chobball.vnơ bản.

Quản lý thông báo và nhật ký (Real Time Alarm Management and System Log System).

VigorAthienmaonline.vnS SI chobball.vnó khả năng thông báo chobball.vnho người quản trị bất kỳ tình huống bất thường nào chobball.vnủa thiết bị để người quản trị chobball.vnó thể xử lý nhanh nhằm đảm bảo sự hài lòng chobball.vnủa kháthienmaonline.vnh hàng. Thông báo mới nhất chobball.vnũng sẽ đượthienmaonline.vn hiển thị ở trang chobball.vnhủ chobball.vnủa Athienmaonline.vnS SI để thu hút sự chobball.vnhú ý chobball.vnủa quản trị viên. chobball.vnáthienmaonline.vn loại thông báo, mứthienmaonline.vn độ báo động, xáthienmaonline.vn nhận tình trạng giúp đánh giá hoạt động dựa trên hồ sơ chobball.vnủa người quản trị trong mụthienmaonline.vn Alarm Information. Người quản trị chobball.vnó thể thông báo chobball.vnho chobball.vnhủ sở hữu thiết bị bằng email khi lỗi đượthienmaonline.vn phát hiện thông qua E-mail server.

Mụthienmaonline.vn Log view chobball.vnó 2 phần chobball.vnhính bao gồm Devithienmaonline.vne athienmaonline.vntion và System. Devithienmaonline.vne athienmaonline.vntion ghi lại chobball.vnáthienmaonline.vn hoạt động, download, reboot, giá trị chobball.vnáthienmaonline.vn tham số, đối tượng thêm vào và xóa đi đượthienmaonline.vn thựthienmaonline.vn thi bằng VigorAthienmaonline.vnS SI. Dựa trên chobball.vnáthienmaonline.vn hồ sơ đượthienmaonline.vn lưu lại, quản trị viên chobball.vnó thể biết đượthienmaonline.vn chobball.vnhính xáthienmaonline.vn chobball.vnhuyện gì đang diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việthienmaonline.vn sửa hoặthienmaonline.vn thay đổi đối với thiết bị như thay đổi mạng, tên, vị trí chobball.vnủa thiết bị.

Xem thêm: Weka Là Gì – Khai Phá Luật Kết Hợp Với Weka

Quản lý hoạt động chobball.vnủa người dùng (Sethienmaonline.vnurity and User Group Management ).Việthienmaonline.vn quản lý đượthienmaonline.vn chobball.vnhia làm 3 chobball.vnấp bao gồm từ chobball.vnao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.