Xmlhttprequest là gì

Xmlhttprequest là gì

XMLHttpRequest

Đoạn code Javascript sau đây biểu thị một request HTTP GET cơ bản đến http://domain/service sử dụng XMLHttpRequest

let xhr = new XMLHttpRequest();xhr.open(“GET”, “http://domain/service”);// request state change eventxhr.onreadystatechange = function() { // request completed? if (xhr.readyState !== 4) return; if (xhr.status === 200) { // request successful – show response console.log(xhr.responseText); } else { // request error console.log(“HTTP error”, xhr.status, xhr.statusText); }};// start requestxhr.send();Đối tượng XMLHttpRequest có nhiều tùy chọn, sự kiện và thuộc tính phản hồi khác. Ví dụ: có thể đặt và phát hiện thời gian timeout tính bằng mili giây:

// set timeoutxhr.timeout = 3000; // 3 secondsxhr.ontimeout = () => console.log(“timeout”, xhr.responseURL);và một sự kiện progress thông báo tiến trình tải lên một tệp tin dài:

// upload progressxhr.upload.onprogress = p => { console.log( Math.round((p.loaded / p.total) * 100) + “%”) ;}Số lượng tùy chọn nhiều và có một vài sự mâu thuẫn giữa các trình duyệt. Vì lý do này, hầu hết các thư viện và framework cung cấp các hàm bao bọc Ajax để xử lý sự phức tạp. Ví dụ phương thức jQuery.ajax()

// jQuery Ajax$.ajax(“http://domain/service”) .done(data => console.log(data)) .fail((xhr, status) => console.log(“error:”, status));

Fetch

Fetch API là một thay thế hiện đại cho XMLHttpRequest. Các interface về Headers, Request, Response được cung cấp một cách nhất quán, Promises cho phép xâu chuỗi một cách dễ dàng hơn và async/await không có callback. Ví dụ XHR ở trên có thể được chuyển đổi thành Fetch-based code đơn giản hơn nhiều.

Bạn đang xem: Xmlhttprequest là gì

fetch( “http://domain/service”, { method: “GET” } ) .then( response => response.json() ) .then( json => console.log(json) ) .catch( error => console.error(“error:”, error) );Fetch gọn gàng, đơn giản để hiểu và được sử dụng nhiều trong PWA Service Workers. Vậy tại sao không sử dụng nó thay vì XMLHttpRequest?

Thật không may, Fetch không phải là sự thay thế hoàn toàn cho các kỹ thuật Ajax.

Trình duyệt hỗ trợ

Fetch API được hỗ trợ tương đối, tuy nhiên nó không hoạt động trên hầu hết các phiên bản của InteExplorer. Ngoài ra những phiên bản của Chrome, Firefox và Safari cũ hơn 2017 có thể gặp vấn đề.

Cookieless

Không giống như XMLHttpRequest, không phải tất cả các cài đặt Fetch sẽ gửi cookie để xác thực và ứng dụng của bạn có thể thất bại. Vấn đề có thể được khắc phục bằng cách thay đổi các tùy chọn khởi tạo được truyền trong tham số thứ hai, ví dụ:

fetch( “http://domain/service”, { method: “GET”, credentials: “same-origin” } )

Lỗi không bị reject

Mội lỗi HTTP như 404 Page Not Found hay 500 Internal Server Error không làm cho Fetch Promise bị reject. .catch() sẽ không bao giờ chạy. Nó thường được xử lý với response.ok được đặt thành false.Reject chỉ xảy ra nếu request không thể hoàn thành, ví dụ một lỗi mạng. Điều này có thể làm cho bẫy lỗi phức tạp hơn để cài đặt.

Timeouts không được hỗ trợ

Fetch không hỗ trợ timeouts và request sẽ tiếp tục thực hiện. Cần có thêm code để bọc Fetch trong một Promise khác, ví dụ:

// fetch with a timeoutfunction fetchTimeout(url, init, timeout = 3000) { return new Promise((resolve, reject) => { fetch(url, init) .then(resolve) .catch(reject); setTimeout(reject, timeout); }}hay có thể sử dụng Promise.race() để giải quyết khi fetch hay timeouts hoàn thành trước:

Promise.race( setTimeout(resolve, 3000))>) .then(response => console.log(response))

Hủy bỏ Fetch

Thật dễ dàng để kết thúc một request XHR với xhr.abort().

Xem thêm: Stm Là Gì – Stm Có Nghĩa Là Gì Trên ống Kính Canon

Việc hủy bỏ Fetch trước đây không thể thực hiện được nhưng hiện tại nó đã được hỗ trợ trong trình duyệt cài đặt AbortController API. Nó kích hoạt một tín hiệu có thể gửi đến đối tượng khởi tạo Fetch:

const controller = new AbortController();fetch( “http://domain/service”, { method: “GET” signal: controller.signal }) .then( response => response.json() ) .then( json => console.log(json) ) .catch( error => console.error(“Error:”, error) );Fetch có thể hủy bỏ bằng cách gọi controller.abort();

No Progress

Hiện tại, Fetch không hỗ trợ các sự kiện progress. Do đó không thể báo cáo trạng thái tệp tải lên hoặc gửi form lớn.

XMLHttpRequest hay Fetch API?

Với các cuộc gọi Ajax đơn giản, XMLHttpRequest là cấp thấp và phức tạp và bạn sẽ cần đến các hàm bao bọc. Thật không may, Fetch cũng vậy khi bạn bắt đầu xem xét sự phức tạp của timeouts, call abort và việc bắt lỗi.

Fetch API tương đối mới, nó không cung cấp tất cả chức năng XHR và một số tùy chọn rất cồng kềnh.

Xem thêm: Năm 2004 Là Năm Con Gì, Sinh Năm 2004 Mệnh Gì Tuổi Con Gì

Cuối cùng, sự lựa chọn là của bạn.

Tham khảo

https://www.sitepoint.com/xmlhttprequest-vs-the-fetch-api-whats-best-for-ajax-in-2019/

Chuyên mục: Hỏi Đáp

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp tại Chobball

Comments are closed.